Видове данъчно облагане в Германия Данък върху трудовите възнаграждения и подоходно облагане

Pixabay

Данъци в Германия

Нормативно уредените данъци в Германия наброяват над 40 вида, включително такива като църковен данък, данък второ жилище, данък върху различни видове напитки – бирен данък и др. Всички правила, разпоредби и закони са изложени на над 70 000 страници. Очевидно е, че при такъв обем са предвидени безкрайно много изключения, специфични правила и извънредни клаузи, които често пъти са познати само на специалисти в сферата на данъчното облагане в Германия.

Подоходно облагане на физическите лица

Доходите на физическите лица, включително и съдружници в неперсонифицирани дружества, биват облагани с данъчна ставка. В случая имаме разделение между ограничено и неограничено данъчно задължено лице в Германия. Като за определянето им се взимат предвид различни критерии, сред които основни са дали лицето има постоянно жилище и дали пребивава постоянно в Германия.

На неограничените данъчно задължени лица бива наложено подоходно облагане на целия им доход (т.нар. световен доход), като тук се имат предвид всички приходи – в и извън Германия. За разлика, ограничените данъчно задължени лица се облагат с данък единствено върху реализираните приходи в Германия.

Освен доходите от самостоятелна и несамостоятелна заетост, на подоходно облагане подлежат доходите на физическите лица от земеделие и лесничейство, наем и аренда, както и капиталовите активи. За да получим стойността на облагаемият доход, от сумата на всички изброени доходи се приспадат облекченията за възрастни, самотни родители и земеделски производители. Важно е да се отбележи, че според тарифата за подоходно облагане, доходите под прага от 8 652 евро годишно са освободени от облагане. Съпрузите могат да се възползват от възможността за съвместно облагане на доходите.

Данък върху трудовите възнаграждения

Всички лица, извършващи трудова дейност подлежат на този вид данък, но е задължение на работодателя данъкът да бъде редовно удържан и внасян. Като е важно да се вземе предвид, че при установяване внесен данък, в размер по-малък от дължимия, данъчната администрация може да изиска заплащане на разликата и санкции, както върху работодателя, така и върху работника. Нашите немско-български адвокати в Германия съветват да следите за редовното погасяване на дължимите данъци от трудово възнаграждение. Или потърсете правна консултация на български език в Германия, при неспазване на задълженията от страна на работодателя.

Не всички работодатели подлежат на този вид данък в Германия. Той е задължителен единствено за местните работодатели, които имат постоянно седалище, управление, място на стопанска дейност или постоянен представител в Германия.

Ако данъчно задълженото лице няма допълнителни доходи, то той не подлежи на допълнително облагане с данък, различен от този върху трудовите задължения. Внасянето на данъка става от страна на работодателя, подавайки декларация с общата сума на удържаните данъци върху изплатените от него възнаграждения, в приложимите за него срокове – месечно, на тримесечие или годишно.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Обърнете се към нашата немско-българска правна кантора, при допълнителни въпроси относно данъчното облагане в Германия.

2 thoughts on “Видове данъчно облагане в Германия

  1. Ако работя на две места едното на договор 8чада а другата ми работа не надвишава 400,50евро на месец тия пари имат ли данак.допълнителната работа 400,50

Comments are closed.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски