Януари 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Електронен болничен лист от януари 2023 г.
Електронен болничен лист от януари 2023 г.
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите

UG като търговско дружество в Германия – какво представлява?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

UG като търговско дружество в Германия – какво представлява
Photo by Pexels.com

Още с въвеждането си през 2008 г. UG е привлекателна алтернатива за предприемачи, които разполагат с малък начален капитал и искат да се възползват от ограничението на отговорността. В този текст ще разгледаме основните характеристики на дружеството.

UG – сравнение с други форми на сдружаване

UG е съкращението за „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“. Като всяко търговско дружество то се учредява с устав и е юридическо лице, притежава собствено имущество, може да наследява и да съди от свое име. Акционерите на UG отговарят само с имуществото на компанията и не носят отговорност с личното си имущество за задълженията на дружеството подобно на другите капиталови търговски дружества като ООД и АД. Но за разлика от ООД при учредяването вместо 25 000 евро се изисква само едно евро. Поради това UG често се нарича още Мини-ООД или 1-Евро-ООД

Особености на UG

Немското дружество с ограничена отговорност е създадено по подобие на английското Ltd., което също се създава със сравнително ниски организационни усилия и минимален капитал от 1 паунд. Основаването на UG обикновено е по-бързо и много по-евтино, отколкото например основаването на GmbH, а до голяма степен предимствата му са сходни.

Разходи по учредяването

Въпреки, че UG често се нарича „1-Евро ООД“, учредяването всъщност струва повече. В допълнение към акционерния капитал трябва да се вземат предвид следните такси:

 • Разходи за консултации (учредителен експерт и данъчен консултант);
 • Нотариални такси;
 • Разходи за регистрация и вписване в търговския регистър;
 • Регистрация в регистъра за прозрачност;
 • Такси за регистрация на бизнес;

В допълнение могат да възникнат и допълнителни разходи в процеса на именуване – тези за запазване на домейн или за регистриране на търговска марка, ако това е необходимо.

Основен капитал и образуване на резерви в UG

Всеки акционер на UG трябва да внесе капиталова вноска от поне 1 евро в бизнес сметката. Вноски в натура не са възможни. Въпреки това, рискът от свръхзадлъжнялост на UG е толкова по-висок, колкото по-нисък е акционерният капитал. Затова и обикновено съдружниците внасят по-висок пъвоначален капитал – 500 до 1000 евро.

Като допълнителна защитна мярка срещу свръхзадлъжнялост законодателят е определил т.нар. задължение за натрупване. UG трябва да създава резерви всяка година, които възлизат на поне 25 процента от годишния излишък до достигане на 25 000 евро.

Ако искате да преобразувате вашето UG в GmbH на по-късен етап, трябва да увеличите капитала – това може да стане или чрез естествено натрупване на резерви в UG, или чрез целево увеличение на капитала.

Лична отговорност в UG

По правило акционерите на UG носят отговорност само с имуществото на дружеството. Това означава, че личното имущество на учредителите остава незасегнато. В определени случаи обаче акционерите могат да бъдат държани лично отговорни за задължения на дружеството, като това произтича от съдебната практика. Следните три причини могат да задействат пряката отговорност на съдружниците:

 • Недостатъчна имущество: основният капитал не може да гарантира икономическо съществуване;
 • Смесване на активи: В счетоводството частните и бизнес активите не са ясно разделени един от друг;
 • Намеса, която заплашва съществуването: акционер на UG оказва влияние върху компанията по такъв начин, че тя да стане неплатежоспособна, напр. чрез теглене на средства от фирмената сметка

Пряката отговорност се прилага само в изключителни случаи. Освен това трябва да се отбележи, че добавката „UG – haftungsbeschränkt – ограничена отговорност“ е включена в името на компанията, тъй като в противен случай партньорите ще трябва да носят отговорност с цялото си частно имущество.

Счетоводство и данъци

За UG се прилагат разпоредбите на Германския търговски кодекс (HGB). Това означава, че се използва двустранно счетоводство. Годишните финансови отчети също трябва да бъдат изготвени в края на финансовата година и да се публикуват в електронния Федерален вестник. Кои данни се разкриват зависи от това в кой от класовете е класифициран UG.

Както всяко друго корпоративно дружество, UG се облага, както следва:

 • Корпоративен данък: 15%
 • Данък, удържан при източника върху разпределението на печалбата между акционерите: 25%
 • Вложен данък/данък върху продажбите: 19% или 7%
 • Търговски данък: зависи от ставката на местния търговски данък
 • Данък върху доходите за всеки нает служител.

Преобразуване на UG в GmbH

Строго погледнато, UG не е отделна правна форма, а подвид на GmbH. Това означава, че Законът за GmbH (GmbHG) се прилага и за UG. Въпреки това UG се различава от традиционното GmbH както във финансов, така и в правен аспект. Веднага след като основният капитал и други капиталови резерви се увеличат до 25 000 евро, има възможност за преобразуване на UG в GmbH. Въпреки че това не е задължително, най-често това носи предимства за дружеството.

За кого е подходящо основаването на UG? UG е особено подходящ за предприемачи, които искат да се възползват от ограничението на отговорността, но разполагат с ограничен начален капитал. Ако организационните усилия, особено по отношение на счетоводството, са твърде големи, препоръчваме вместо това да създадете еднолично дружество.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски