Срочен трудов договор – какво трябва да знам?

Pixabay

Описание на услугата

Трудовият договор служи за писмено определяне на трудово-правните отношения между служител и работодател. Видовете трудови договори са регламентирани в КТ (Кодекса на труда)

Какви видове трудово договори има?

Съгласно времетраенето на трудовия договор, те се делят на два вида:

 • Срочен трудов договор;
 • Безсрочен трудов договор.

Сключването на безсрочен трудов договор е регламентирано в чл. 67 ал. 1 от КТ.

Какви видове срочни договори има?

 • Срочен договор за определен срок, който не превишава 3 години, освен ако Закона или Министерския съвет не предвиждат друго съгл. чл. 68 ал. 1 от КТ. Такъв вид договори се сключват, например:
  • За изпълнение на временни, сезонни дейности;
  • За новопостъпили работници в предприятие обявило несъстоятелност и пр.
 • Срочен договор със срок завършане на определена работа съгл. чл. 68 ал. 1 т. 2 от КТ. Такъв вид договори се сключват предимно в сферата на строителството.
 • Срочен договор за заместване на служител, през времето, през което той отсъства съгл. чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ. Срокът на такъв вид договори може да продължи и повече от 3 години.
 • Срочен договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс, до времето, докато не бъде отново заета чрез конкурс съгл. чл. 68 ал. 1 т. 4 от КТ. Длъжностите, които биха могли да бъдат заети чрез конкурс биват определяни чрез Закона, Министерския съвет, министър, ръководител на ведомство или от самият работодател.
 • Срочен договор за определен мандат, когато такъв е установен за съотвения орган съгл. чл. 68 ал. 1 т. 5 от КТ. Правомощията на служителя биват ограничени в рамките на самия мандат.

Може ли срочният договор да стане безсрочен?

Чл. 69 от КТ регламентира, че ако служителят назначен на срочен договор продължи работата си в същото предприятие на 5-дневна (или повече) работна седмица, след изтичане на договора, то договора му става безсрочен.

Важно: Дори и в такъв случай, безсрочния договор следва да бъде сключен по писмен ред.

Как се прекратява срочният трудов договор?

Срочният трудов договор може да бъде прекратен:

 • Чрез изтичане на уговореният срок;
 • Чрез взаимно съгласие съгл. чл. 325 от КТ;
 • Без предизвестие от страна на служителя, когато същия работи на трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 1 и т. 3 от КТ и същия премине на безсрочен трудов договор.

Ако имате допълнителни въпроси на темата срочен договор, правна кантора Марсилие, Д—р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати, ще се радват да Ви бъдат от полза.

Българо-немският юрист в Мюнхен, адв. Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че при сключването на договор за изпълнение на определена дейност, то работата следва да бъде изрично упомената в договора. Описанието на индивидуализацията на работата следва да бъде изрично описана – вид, обем и качество.

Нашите адвокати в Германия, изрично обръщат на Вашето внимание, че случаването на трудов договор съгл. чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ в нарушение на чл. 68 ал. 3 и 4 КТ, се смята за безсрочен договор. Следователно работодателят няма право да прекрати сключеният безсрочен договор на основание по чл. 325 ал. 1 т. 3 от КТ, а само по основанията предвидени в чл. 325, 328 или 331 от КТ.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска съветва, преди сключване на такъв вид договори да се потърси консултацията от юрист. В този случай, адвокатът би могъл да даде съвет на служителя относно възможностите за защита на правата му при сключване на договора и съотвено неговото прекратяване.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски