Психически тормоз на работното място Същност, последици и правна защита

Описание на услугата

Словесните атаки и обиди са най-често срещаният психически тормоз на работното място. Тормозът е налице, когато един служител чрез действие или бездействие насочено към друг служител, създава наличието на психически дискомфорт и има като последици накърняване на достойнството, както и създаване на враждебна и унизителна трудова среда.

Как може да се предотврати психическият тормоз на работното място от страна на работодателя?

С директива от 1989г. (89/391/EEG) Европейската комисия е взела мерки за осигуряване защитата на работещите. Според директивата работодателите са длъжни и отговорни да осигурят безопасна трудова среда, като работещите не бива да бъдат психически респ. физически увреждани на работното място. Директивата бива прилагана в повечето европейски страни чрез тяхното законодателство, като някои страни дори са разработили програми за това как да се предатврати насилието на работното място.

Юридическо задължение на работодателя е осъществяването на трудово правоотношение, чрез което работника или служителя бива наравно третиран и има равни възможности при упражняване на неговите трудови права (чл. 127, ал. 2 от КТ)

Какви законосъобразни мерки могат да бъдат потърсени при психически тормоз на работното място?

Съгласно чл. 17 от ЗЗДиск, ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ.

В случай, че работодаля не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.

Важно: в жалбата към Комисията следва да бъде списано:

  1. име или наименование на жалбоподавателя
  2. адрес
  3. описание на обстоятелствата
  4. изложение на исканията респ. претенцията

Как реагират инситуциите на такъв вид дела?

Казусите по психически тормоз на работното място са трудно доказуеми. Но въпреки това Инспекцията по труда предвижда глоби до 5.000,00 лева на служителите нарушили техните трудови задължения.
Българо-немска адвокатска кантора Марсилие, Д-р Мейер и Д-р Гунтнер, както и техният екип от българо-немски адвокати обръщат на Вашето внимание, че ако сте жертва на психически тормоз на работното място, следва да вземете мерки срещу насилника си.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Нашият българо-немски адвокат в Мюнхен – Анна Тюнис-Бамбалска ще се радва да Ви помогне за бързата и правилна реакция в такъв вид казуси.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски