Прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие – моите права

Описание на услугата

Прекратяването на трудово-правните отношения по взаимно съгласие е регламентирно в КТ (Кодекса на труда), както и в КСО (Кодекса за социално осигуряване).

Необходимо ли е предизвестие при прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие?

Трудовият договор се прекратява, като двете страни по договора не дължат предизвестие. Това е регламентирано в чл. 325 ал. 1 т. 1 от КТ.

Каква е процедурата при прекратяване на договора по взаимно съгласие?

Една от страните по договора прави предложение за прекратяването на договора, като страната, която е получила предложението има 7-дневен срок за отговор. При нереагиране от страната получила предложението, се смята, че то не е прието.

Имам ли право за обезщетение за безработица, когато договорът ми е прекратен по взаимно съгласие?

Правото на обезщетение за безработица, при прекратяване на трудово-правните отношения съгл. чл. 325 ал. 1 от КТ, е в рамките на 4 месеца и е в минимален размер. Това е регламентирано в чл. 54 б, ал. 3 от КСО.

Важно: Чл. 54 а от КСО регламентира, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са внасяли дължимите осигурително вноски във фонд „Безработица“, най-малко 9 месеца през последните 15 месеца, както и служителите, които:

  • Имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  • Не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Реп. България или в друга страна респ. пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер съгл. чл. 68 а или друга професионална пенсия по чл. 168.
  • Не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изкл. на лицата по чл. 114 а ал. 1 от КТ или законодателстовото на друга държава.

Какво обезщетение може да изиска служителят, при прекратяване на ТД по взаимно съгласие?

При прекратяване на ТД по взаимно съгласие съгл. чл. 325 ал. 1 т 1 от КТ, служителят, има право да изиска обезщетение за неизполван годишен отпуск съгл. чл. 224 ал. 1 от КТ. Служителят, също така има право да изиска обезщетение съгл. чл. 222 ал. 3 от КТ.

Кога влиза в сила прекратяването на ТД по взаимно съгласие?

При постигнато съгласие между двете страни по ТД, заповедта за прекратяването на трудово-правните отношения е само констативна, т. е. същата декларира писмено установеното между двете страни по ТД правно отношение.

Ако имате допълнителни въпроси по темата прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие съгл. чл. 325 от КТ, адвокатска кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати ще се радват да Ви бъдат полезни.

Българският юрист в Мюнхен, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че консултацията с адвокат относно възможности за обезщетение след прекратяването на ТД съгл. чл. 325 от КТ е препоръчително.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски