Предупреждение за дисциплинарно наказание Предупреждение за дисциплинарно уволнение – права и задължения

Предупреждение за уволнение в ГерманияPhoto by Pixabay

Описание на услугата

При нарушаване на трудовата дисциплина от страна на работника, работодателят има право да връчи на служителя си предупреждение за дисциплинарно уволнение.

Какви видове нарушения на трудовата дисциплина има?

Предупреждение за уволнение се налага и при по-леки нарушения на трудовата дисциплина на работното място. Видовете нарушения са изброени в чл. 187 от КТ. Такива биват определяни следните примери:

  • редовно закъснение за работа;
  • явяване на работа под влиянието на алкохол респ. опияти;
  • неизпълнение на възложената работа и др.

Важно: Изброените примери в чл. 187 от КТ не обхващат всички възможни нарушения на трудовата дисциплина на работното място от страна на служителя.

Какво е предупреждението за дисциплинарно уволнение?

При извършване на нарушения на трудовата дисциплина на работното място от другата страна на трудово-правното отношение, работодателят има право да потърси дисциплинарна отговорност и да наложи дисциплинарно наказание.

Важно: работодателите нямат право да налагат дисциплинарни наказания, ако неговите служители извършват друг вид нарушения спрямо Закона, стига тези да не нарушават трудовата дисциплина респ. общи условия на фирмата.

Какви законосъобразни права имам, ако получа такова предупреждение?

Съгласно чл. 193 от КТ, работодателят е задължен да спази правилата за налагане на дисциплинарните наказания, а именно:

  • изслушване на служителя;
  • приемане на писмени обяснения;
  • оценяване на доказателствата.

Важно: Ако работодателят не изслуша работника си и наложи дисциплинарно наказание по свое усмотрение, то Съдът отменя дисциплинарното наказание, дори без да разгледа индивидуалият казус съгл. чл. 193 ал. 2 от КТ.

Работодателят е длъжен, съгл. чл. 189 ал. 1 от КТ да определи тежестта на дисциплинарното наказание според тежестта на нарушението, обстоятелствата, както и поведението на служителя.

Важно: Работодателят може да наложи само едно дисциплинарно наказание за едно и също нарушение (чл. 189 ал. 2 от КТ)

Чл. 194 ал. 1 от КТ гласи, че наказанието се налага в срок не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

Какви биха могли да бъдат последиците?

В случаите, когато работодателят е убеден за извършено нарушение на труводовата дисциплина, определя сам съгл. чл. 189 от КТ вида на дисциплинарното наказание. Същият налага наказанието само и единствено чрез мотивирана писмена заповед.

Важно: Ако заповедта за налагане на дисциплинарното наказание не е подкрепена с законови реквизити съгл. чл. 195 ал. 1 от КТ, то Съдът отменя заповедта, ако тя бъде обжалвана.

Нашият българо-немски адвокат Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че дори, ако сте дисциплинарно уволнен, работодателят Ви дължи обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск, дори и служителят да няма 8 месеца стаж.

Ако имате допълнителни въпроси свързани с казуси по дисциплинарното наказание респ. уволнение, българо-немската адвокатска кантора Марсилие, Д-р Мейер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати ще се радват да Ви бъдат от полза.

Темата за дисциплинарното наказание бива често засягана в българо-немското право. Адвокатите, както в България, така и в Германия биват често ангажирани с представляването на правните интереси на служителите, получили дисциплинарно наказание.

Българските адвокати обръщат на Вашето внимание, че съгл. чл. 197 КТ, дисциплинарните наказания се заличават след изтичането на една година от налагането им респ. съгл. 198 от КТ с мотивирана писмена заповед.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Ако Ви е необходима помощ, относно заличаването на дисциплинарно наказание, то бихте могли да потърсите помощта на нашите български адвокати в Мюнхен, Германия.

Офиси / Партньорства