Общи основания за прекратяване на трудово-правните отношения

Pixabay

Описание на услугата

Общите основания за прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в чл. 325 от КТ (Кодекс на труда). Трудовият договор се прекратява, като никоя страна не дължи предизвестие.

Какви са общите основания за прекратяване на трудово-правните отношения?

Прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие на страните по договора съгл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ – страните не дължат предизвестие, при постигнато писмено взаимно съгласие. Страна, към която е отправено предложението за прекратяване на ТП-отношения има 7-дневен срок да отговори на предложението.

Важно: предложението за прекратяване на ТП-отношения трябва да бъде направено писмено. Всяка една от страните по договора има право да отправи такова писмено предложение.

Прекратяване на ТП-отношения с признаване на уволнението за незаконно съгл. чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ – в случаите, когато уволнението бъде признато за незаконно или работникът бъде възстановен на предишната му работа и същият не се яви.

Изтичане на уговореният срок съгл. чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ – в разпоредбата е предвидено, че трудовият договор се прекратява с изтичането на уговореният срок. Страните по договора не дължат предизвестие.

Прекратяване на ТП-отношения със завършване на определената работа съгл. чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ – договорът се прекратява със завършване на уговорената работа, като страните по договора не дължат предизвестие. Закрилата при уволение при прекратяване на трудовия договор на основание по чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ не се прилага.

Прекратяване на ТП-отношения със завръщане на замествания на работата съгл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ – страните по договора не дължат предизвестие. При прекратяване на ТД по основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ не се прилага защита при уволнение.

Останалите общи основания за прекратяване на ТП-отношения са регламентирани в чл. 325, ал. 1, т. 6-12 от КТ.

Какво да правите при неправомерно прекратяване на трудовия Ви договор?

Ако имате допълнителни въпроси на темата общи основания за прекратяване на трудово-правните отношения, адвокатска кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати, ще се радват да Ви бъдат от полза.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Българо-немският адвокат Анна Тюнис-Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че съгл. чл. 54 б, ал. 3 от КСО, безработните лица, чиито ТП-отношения са били прекратени на основание по чл. 325, т. 1 и 2 имат право (или по други закони) имат право на минимален размер на парично обезщетение за безработица за срок от 4 месеца.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски