Обезщетение при прекратяване на трудово-правните отношения

Описание на услугата

Видовете обезщетения при прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в КТ (Кодекса на труда).

Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220 от КТ

Чл. 220 ал. 1 от КТ регламентира, че страната, която прекратява трудово-правните отношения с предизвестие, преди да изтече срокът на предизвестието дължи обезщетение на другата страна в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок. Срокът на предизвестието на безсрочен договор е 30 дни.
Основанията за прекратяване на ТД от страна на работодателя са регламентирани в Кодекса на труда.

Обезщетение при прекратяване без предизвестие съгл. чл. 221 ал. 1 от КТ

В случаите, когато прекратяването на трудово-правните отношения от страна на служителя, без предизвестие в случаите по чл. 327 от КТ, работодателят дължи обезщетение.
Основанията за прекратяване на ТД от страна на служителя без предизвестие, са например:

  • Забавяне на трудовото възнаграждение;
  • Промяна на работното място и пр.

Обезщетението при прекратяване на безсрочен трудов договор, е в размер на брутното трудово възнаграждение на служител за срока на предизвестието. Обезщетението при прекратяване на срочен ТД, е в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя за времето, през което той е бил безработен (след прекратяването на ТД), но не по-дълго от срока на ТД.

Обезщетение за неползван отпуск съгл. чл. 224 от КТ

При прекратяване на трудово-правните отношения, служителят има право съгл. чл. 224 от КТ на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Обезщетение при незаконно уволнение съгл. чл. 225 от КТ

При незаконно уволнение, чл. 225 от КТ регламентира, че служителят има право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е бил безработен, като Законът регламентира, че срокът не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
Служителят има право, съгл. чл. 344 от КТ, да оспорва уволнението пред съответният съд и да предяви претенция за:

  • Обявяване на уволнението за незаконно;
  • Отмяна на уволнението;
  • Възстановяване на работното място;
  • Обезщетение;

При произнасяне на Съда, работодателят е длъжен да заплати обезщетението регламентирано във влязлото в сила съдебно решение.

Обезщетение при болест съгл. чл. 222 от КТ

Служителят има право на обезщетение при прекратяването на трудов договор, поради болест, когато има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години не е получавал такъв вид обезщетение. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за 2 месеца.

Други примери за право на обезщетение при прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в Кодекса на труда.

Ако имате допълнителни въпроси на темата обезщетение при прекратяване на трудово-правните отношения, адвокатска кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски юристи, ще се радват да Ви бъдат от полза.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Българо-немският адвокат в Мюнхен, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че преди предявяване на претенция пред съотвеният съд за обезщетение, е препоръчителна правна консултация в този случай, като адвокатът, след обработката на казуса, би могъл да Ви даде точен съвет относно полагащото Ви се обезщетение.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски