Отвеждане на дете в чужбина, без съгласието на единия родител?

Отвеждане на дете в чужбина без съгласието на родителPixabay

Все повече семейства решават да поемат по пътя на емиграцията, като много често заедно със себе си взимат и своите деца. За съжаление, по едно или друго стечение на обстоятелствата отношенията се влошават и се стига до раздяла / развод, което кара единият от родителите да напусне страната, взимайки детето със себе си, без съгласието на другия родител. Какви мерки може да предприемете при подобна ситуация и какви са правата Ви?

Кога е допустимо правомерното отвеждане на дете в друга държава без съгласието на другия родител?

При наличие на разногласие между двамата родители, те могат да предявят иск пред районния съд или да се обърнат към медиатор. След изслушване на родителите се постановява решение, разрешаващо или забраняващо правото за пътуване на детето в чужбина, в зависимост от конкретната необходимост. Тогава съдът издава т.нар. заместващо съгласие за пътуване на детето или издаване на задграничен паспорт, когато това е в интерес на детето. Българският адвокат в Германия – адв. Бамбалска подчертава, че даденото заместващо съгласие се дава за определен период и определена държава / кръг от държави. Разрешение за неограниченото извеждане на дете от територията на Република България от страна на единия родител не се дава.

Процедурата е регламентирана в чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс.

Какво е обичайното местопребиваване на детето?

Терминът „обичайно местопребиваване“ определя към кой правен орган трябва да подадете своя иск. Обичайното местопребиваване на детето се определя от няколко критерия, които показват къде детето има най-успешна интеграция в семейната и социалната среда. Сред основните критерии са – посещава ли детето детска градина или училище, дали то владее официалния език в страната и има ли изградени социални връзки.

Българският адвокат в Мюнхен – адв. Анна Тюнис-Бамбалска напомня, че всеки случай се разглежда предвид конкретните обстоятелства и специфика на обстоятелствата, което се съчетава с посочените по-горе критерии, при определянето на обичайното местопребиваване на детето.

Кога е необходимо съгласието на другия родител за отвеждането на детето в друга държава?

Адвокатите от немско-българска правна кантора „Марсилие, д-р Мейер & д-р Гунтнер“ подчертават, че полученото заместващо съгласие или нотариално заверена декларация за пътуване на детето в чужбина разрешават напускането на страната с единия родител за определен период от време, така че те не разрешават отвеждане на детето с цел установяване в друга държава.

За целта детето трябва да смени своето обичайно местопребиваване, което става след получаване на съдебно потвърдено съгласие от страна на другия родител или съдебно решение за предоставяне на родителските права върху родителя, желаещ преместването на детето. Наличие на решение на съда или взаимно споразумение, трябва да гарантира най-добри условия за детето и поддържането на отношенията и с другия родител след преместването си. Това става с определянето на подходящ режим на лични отношения между детето и родителят, живеещ в другата държава.

Кога става въпрос за „отвличане“ на дете?

Право на грижа за детето упражняват двамата родители или попечител, докато то навърши пълнолетие. При развод, съдът най-често възлага тези права върху единият от родителите. В случаите, когато родителските права се упражняват от единия родител или и от двамата, а другият отведе детето в чужбина, без да бъдат спазени законовите разпоредби, споменати по-горе в този материал, то става въпрос за неправомерно отвеждане / задържане на детето (отвличане). Същото важи и за случаи при наличие за отвеждане извън страната с получено заместващо съгласие, но конкретно определеният срок не бива спазен.

Какви законови мерки може да предприемете?

Когато говорим за извършване на престъпление, то става въпрос за отвличане на някого, против неговата воля и упражняване на насилие / принуда спрямо него. Докато в разглеждания случай, на отвеждане на детето, насилие или принуда не са упражнени спрямо него. Поради това тук не става въпрос за престъпление и вместо да потърсите помощ от полиция / прокуратура, то по-правилно би било да се обърнете за помощ към адвокат, специализиран в международното частно право.

Когато отвеждането на детето е извършено на територията на Европейския съюз, законовите мерки са уредени в два международноправни източника:

 1. Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 – компетентният орган в случая е съдът, в държавата, където е отведено детето. Етапите, през които се преминава в този вариант са следните:
  1. Подава се молба до Министерството на правосъдието, което от своя страна ще установи връзка със съответния държавен орган в страната, където с намира детето, който от своя страна трябва да сезира съдълищата, които да разгледат спора.
  2. След своето сезиране, компетентният съд разглежда и взема решение по случая.
  3. При решение в полза на ищеца, се постановява връщане на детето, което се извършва с помощта местните органи.
  4. Издава се специално удостоверение, което дава право решението на съда да бъде изпълнено на територията на Европейския съюз.
   Нашите български адвокати в Германия подчертават, че този документ се издава единствено, когато делото е било разгледано на територията на ЕС. В противен случай, се изисква т.нар. екзекватура – признаване на решението на съда, чрез специално производство.
 2. Регламент 2201/2003 – в този случай компетентният орган е съдът в страната, където е било обичайното местопребиваване на детето (ако това е било Германия, а детето бива отведено в България, то компетентният орган ще бъде немският съд). Следва подаване на иск и произнасяне от страна на компетентният сезиран съд. Като при предявяване на иска трябва да вземете предвид, че е необходимо да бъдете носител на родителските права, да не е изминала повече от 1 година от отвеждането на детето и изрично да сте се противопоставили срещу отвеждането / задържането на детето.

Изборът по кой от двата законови акта ще се защитавате е изцяло Ваш, поради факта, че те биват прилагани паралелно. За целта се консултирайте с адвокат, който да Ви насочи, съобразявайки се с конкретните обстоятелства по случая.

Български адвокати в Мюнхен, Германия

Немско-българската адвокатска кантора „Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер“ е на Ваше разположение при нужда от съдействие, при разрешаването на казуси, свързани с нерагламентираното отвеждането на дете в друга държава.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски