Април 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Прозрачността на заплатите в Германия
Прозрачността на заплатите в Германия
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?
Законови промени в Германия през 2022 г.
Законови промени в Германия през 2022 г.

Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022

Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Photo by Pexels.com

Schufa е една от институциите в Германия, които често предизвикват безпокойство у лицата и въпреки, че почти всеки е чувал за нея, не всички са запознати с дейността ѝ в детайл, а тя има значително финансово отражение върху живота в Германия. Каква организация е Шуфа, как лицата се озовават в нейните регистри, какви са последиците от това и как се заличават записите в нея, са най-честите въпроси в практиката ни. Ето и отговорите им: 

1. Кой или какво е Schufa?

Schufa Holding AG, съкратено от „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung” е най-голямата агенция за кредитна информация в Германия. Тя събира, съхранява, обработва и предоставя данни за кредитоспособността на фирми и физически лица и то почти всички, регистрирани в Германия. Нейната дейност се базира на споделения опит за клиентите на компаниите. Това включва положителна информация като навременни плащания, както и отрицателна информация за забавяне или неплащане. Шуфа получава релевантна информация от договорните си партньори като например телекомуникационни и комунални компании, банки, застрахователи и много други. На базата на събраните данни за това, колко надеждно сте изпълнявали финансовите си задължения и други относими данни, Schufa изгражда оценка за това, каква е вероятността да продължавате да изплащате съвестно финансовите си задължения, т.е. Вашата кредитоспособност. От тази оценка могат да се възползват кредитиращи фирми, наемодатели, доставчици на услуги, продавачи и всеки, който има интерес от кредитното досие на потенциалните си клиенти.

2. Кaк лицата попадат в архива на Schufa?

Когато сключвате договор с банки, лизингодатели, мобилни оператори, доставчици на услуги и стоки на изплащане, наемодатели и всякакви други финансови услуги, много често в съдържанието на тези договори е указано, че Вашите данни могат да бъдат предоставени на трети страни, каквато е и Schufa. Информацията, разбира се, е защитена от законодателството за защита на личните данни, но подписвайки договора, Вие предоставяте съгласието си за обработването и препредаването на тези данни. Те включват от една страна лични данни като имена, пол, рождена дата, настоящи и предишни адреси, но няма право да събира информация за религиозна и политическа принадлежност, имотно състояние и упражнявана професия. На следващо място събираната информация обхваща финансовите Ви обвързаности – открити разплащателни сметки и кредитни карти, но без наличностите по тях, кредитни и лизингови договори, сключени договори за комунални и телекомуникационни услуги, сроковете им, изпълнението, неизпълнението, просрочване, принудително изпълнение на тези договори и др. Въз основа на всички получени сведения и по своя собствена методика Schufa формира кредитния рейтинг на лицата.

3. Кaкви са последиците от вписването в Schufa?

След като данните за фирмите и лицата попаднат в Schufa по своя методика тя изчислява т.нар. Schufa-резултат, който представлява обобщена оценка за Вашата кредитоспособност в проценти от 1 до 100. Тя описва способността на дадено лица да плаща и показва на заинтересованите каква е вероятността кредитополучателят да изпълни задълженията си изцяло и в определения срок. Колкото по-висок е процентът, толкова по-голяма е вероятността за своевременно и пълно изплащане, съответно колкото по-нисък е кредитният рейтинг, толкова по-голяма е вероятността дадена услуга да Ви бъде отказана.

Банките и другите кредитни институции използват този резултат почти винаги при разкриване на разплащателни сметки, кандидатстване за заем, кредит, лизинг, а оценката на Schufa оказва влияние дори върху лихвата, която ще Ви бъде определена, защото колкото по-висок е рискът за банката, толкова по-високи ще бъдат лихвите по кредитите.

Оценката на Schufa e от голямо значение и при търсенето на жилище, обикновено тя се изисква наред с другите документи от наемодателите и управителите на имоти.

Не на последно място, доставчиците на телефонни и интернет услуги обикновено също се интересуват от Вашата култура на плащане и могат да проверят рейтинга Ви.

4. Kaк да ме заличат от Schufa?

Веднъж годишно можете да поискате безплатно информация от Шуфа за себе си (на интернет страницата им или по телефон), която освен оценка, съдържа детайлно описание на съхраняваните данни. Ако след получаването на справката установите, че тя съдържа неправилни, остарели или непълни данни, можете да подадете възражение и грешката да се поправи или записът да се заличи. Ако грешката е свързана с неправилен отрицателен запис, то трябва да се свържете с кредитора, който е предоставил неправилните данни на Шуфа и да докажете грешката, например неполучено задължително предупреждение или извършено плащане. В случай на спор омбудсманът на Шуфа може да посредничи. Процесът на обжалване е в известна степен усложнен, за да се предотврати твърде лесното изтриване на информация.

Освен това Schufa сама изтрива остарели данни на определени интервали. Например, ако сте изплатили надлежно заем, тази информация ще бъде премахната след 3 години. Заявките за заем се изтриват 12 месеца след запитването. Ако обаче в досието Ви са вписани задължения под 2000 евро, те могат да бъдат изтрити незабавнo, ако сумата бъде изплатена в рамките на 6 седмици и кредиторът е потвърдил плащането. Важно! Ако заради грешно подадена информация в Шуфа потребителите страдат от финансови затруднения, например невъзможност да получат заем, то съгласно решение на окръжния съд в Хале (Az. 93 C 3289/12) компанията може да бъде осъдена да им плати обезщетение.

Офиси / Партньорства