Новият закон за счетоводството

Новият Закон за счетоводството влиза в сила от 1 януари 2016 година, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 януари 2017 година. Той е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията. Тя определя задълженията на предприятията за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публикуване.

Депутатите приеха, че годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Освободени от задължителен финансов одит стават малките предприятия, които не надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Запазват се разпоредбите, предоставящи право на едноличните търговци, чиито приходи от продажби не надвишават 50 000 лв. да водят опростено едностранно счетоводно записване.

Въвежда се забрана за отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри, както и за счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп. Ръководител, който наруши разпоредбата ще се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието ще се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция ще е в двоен размер.

Към закона.

Офиси / Партньорства