Наследство! Специфики на Немското и Българско Право! Една кратка съпоставка на двете правни системи.

Наследство - Българско и немско правоUnsplash

Фактът на човешката смърт играе особено важна роля в живота на всички лица, пряко или косвено свързани със светските дела на покойника. Всяка правна система има собствена процедура по уреждане на имуществото на заминалия си. Всяко една правно действие, свързано с края на нечий земен път, започва с един и същ документ – удостоверение за наследници.

Какво представлява удостоверението за наследници?

То е официално свидетелство, чрез което наследниците могат да се легитимират като такива пред държавни органи, банки и други институции, за да могат да се ползват от наследството си.

Каква е процедурата за издаване на удостоверение за наследници в България?

В България удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са присъствали в регистъра на населението. Мястото на смъртта не е от съществено значение за издаването на удостоверението. Ако смъртта настъпи в България, няма междинна стъпка, която да се предприеме. Следва се процедурата, описана по-долу. В случай, че смъртта настъпи в друга държава, консулските служби на Република България в тази държава имат задължението да издадат и изпратят акта за смъртта в родината на починалия. Нашите български адвокати в Германия Ви напомнят, че процедурата би се забавила, ако актът за смърт на лицето произхожда от непозната инстанция, или не е преведен и легализиран на български език.

Процедурата по издаване на удостоверението се извършва при кметството по постоянен адрес на наследодателя и включва попълване на молба-декларация и заплащане на такса. Искането за издаване на удостоверение за наследници могат да отправят както наследниците, така и всички други заинтересувани лица. В случай, че процедурата се извършва от упълномощено лице, трябва да бъде приложено и нотариално заверено пълномощно. От веднъж издаденото удостоверение могат да се ползват всички наследници.

Какво съдържа удостоверението за наследници?

В удостоверението за наследници се вписват всички живи и починали наследници на починалия определени съгласно закона. Наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва родствената връзка с наследодателя. А ако някой от наследниците е починал, в удостоверението се вписват и неговите наследници.

По-сложна ли е процедурата в Германия?

В процедурата по издаване на удостоверение за наследници на лица с постоянен адрес в Германия има известни разлики. Право да искат издаване на удостоверението имат наследниците и сънаследниците. Искането за издаване може да бъде подадено при нотариус, в съответния Наследствения съд или в дипломатическите и консулските представителства на Германия в чужбина, които ще извършат необходимото нотариално заверяване. Единственият компетентен орган, който го издава, е Наследственият съд (отделение в Районния съд) по последното място на пребиваване на починалия. В случай, че той последно не е живял в Германия, компетентен е Районният съд в Берлин – Шьонеберг. Българският адвокат в Мюнхен – адв. Бамбалска подчертава, че при подаването на подобно искане, освен всичко друго, трябва да се представи клетвена декларация относно определени факти, например дали има правни конфликти, свързани с наследството. Тази клетвена декларация трябва да бъде съставена единствено лично от наследника. Ако изпитвате затруднения в подготовката на необходимите документи, можете да се обърнете към нашите адвокати в Германия.

Какви документи трябва да бъдат приложени към молбата?

Приложенията към молбата за издаване на удостоверение за наследници са следните: документ за самоличност на подателя; акт за смърт на наследодателя и завещание в оригинал или заверено копие (ако има такова). В случай, че удостоверението за наследници се иска от съпруг или роднина на наследодателя, то трябва да бъде приложено и свидетелство, доказващо родството, например акт за брак. Документите трябва да бъдат представени пред съда в оригинал или заверено копие. Българският адвокат в Германия – адв. Анна Тюнис-Бамбалска Ви напомня, че ако оригиналът не е на немски език, то трябва да бъде представен легализиран превод с апостил. Същото важи и за вече издаденото от немски съд удостоверение за наследници, ако ще бъде представено пред български институции.

След издаването си, удостоверението за наследници позволява да бъдат уредени множество въпроси във връзка с наследсвото. Процедури като наследяване на имот, делба и други биха били невъзможни без удостоверението за наследници. Изпълнението на всяка една от тези процедури, както и много други, са обект на дейност на нашата немско-българска адвокатска кантора – Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер. В случай, че имате нужда от правна помощ в тази област, не се колебайте да се свържете с нас.

Офиси / Партньорства