Изисквания към фактурите в Германия

Pixabay

Фактурата е един от основните счетоводни документи, като те задължително трябва да отговарят на законодателните изисквания в Германия. Фактурите могат да бъдат използвани:

 • за осчетоводяване на финансови операции;
 • с цел ползване на данъчен кредит;
 • изискване на парично задължение, като за целта се описва плащането, което трябва да бъде извършено в определен срок и стойност.

Фактуриране в Германия?

Въпреки сравнителното уеднаквяване на данъчното облагане в Европейския съюз, в различните държави се наблюдават различни регулации. Да вземем например срокът за фактуриране в България е 5 дни от данъчното събитие (получено плащане). В Германия срокът за издаване на фактура е 6 месеца, за доставки от страна на юридическите лица или всяко лице, упражняващо стопанска или професионална дейност. Същият е срокът и за фактуриране по дейностите, свързани с недвижимите имоти и строителната дейност. Когато става въпрос за вътрешнообщностни доставки, то важи същият срок като в България, а именно 15-ти число на следващия месец. Нашите български адвокати в Германия напомнят, че няма изискване за фактуриране спрямо дейността на физически лица, неизвършващи независима икономическа дейност.

Задължителни атрибути към фактурите, записани в немския Закон за ДДС са:

 • Номер на фактурата – тук за разлика от България той не е нужно да бъде десетцифрен, да отговаря на последователността, дори може да съдържа букви. Важно е той да бъде уникален и да не се повтаря в предходни или бъдещи фактури.
 • Дата на данъчното събитие – тук за разлика от фактурирането в България, в Германия е достатъчно посочването на месеца, в който е постъпило авансовото плащане или доставката. Няма нужда от посочване на конкретната дата, това може да се уточни с посочване на допълнителен документ като товарителница и т.н.
 • Данъчен номер или идентификационен номер по ДДС.
 • Данни за двете страни – доставчик и получател – имена и адреси на дейността.
 • Вид на доставената стока или услуга, както и нейното количество.
 • Цена на услугата/ доставката, както и приложима данъчна ставка.

Датата на данъчното събитие в Германия?

Определянето на момента, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена в Германия може да бъде по следните начини:

 • датата на предаване на стоката от доставчика към получателя;
 • датата на приемане на изпълнението по доставката на услуги и приключване на уговорените дейности – българският адвокат в Германия – адв. Анна Тюнис-Бамбалска обръща внимание да сключвате приемо-предавателни договори, с които да финализирате договорите по получаване или предоставяне на услуги.
 • датата на получено авансово плащане, ако тя не съвпада с датата на фактурата.
 • датата на започване на транспортирането, когато става въпрос за логистична дейност и транспортиране на стоки.
 • датата на доставка, когато става въпрос за стоки, обработвани от и за сметка на доставчика.
 • датата на пристигане на стоката при получателя – когато става въпрос за DDP-доставките (доставено, мито платено).
 • датата на извеждане на стоката от склада – когато става въпрос за EXW-доставките (Продавачът предоставя стокaтa в неговите помещения, а упувачът е отговорен за товаренето).

Кога сте длъжни да издавате фактури в Германия?

При обратно начисляване на ДДС в Германия, се прилагат установените законови разпоредби в страната-членка, където е регистриран доставчикът на стоката или услугата. Важно уточнение е, че това важи единствено, ако той няма установен постоянен обект на немска територия, от който се извършва доставката.

Вие сте длъжни да следвате законовите рамки, относно фактурирането в Германия, при следните случаи:

 • Доставяте стока или услуги, с място на изпълнение Германия;
 • Имате установен постоянен обект (офис или склад) в Германия, от който изпълнявате доставки на стоки или услуги извън територията на страната, за които е изискуем данък от получателя.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Нашата немско-българска адвокатска кантора – Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер ще се радва да отговори на всички Ваши въпроси относно фактурирането, данъчното облагане и ДДС в Германия.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски