Изборите за Бундестаг – разрешено ли ми е да гласувам като чужденец? Правото на гласуване за чужденци

Pixabay

В Германия правото на гласуване за чужденци и правото на избори се подразбира като право на всяко лице, което може да упражни своите различни политически възгледи, като например чрез гласуване и/или чрез активно и пасивно упражняване правото си на глас, без да има съответното (немско) гражданство.

1. Кой може да гласува в Германия?

Според/ съгласно чл.20 от Конституцията, държавната власт произтича от народа. Това се отнася/важи за онези, които са германци по смисъла на чл.116, ал.1 от Конституцията, към които спадат тези с немско гражданство, така и тези със статут на „немски граждани“. Това означава, че народът на Федерална република Германия може да се определи като носител и субект на държавната власт. Важно е да се вземе под внимание, че чл.20 във вр. с чл.1 и 2 от Конституцията важи/се отнася и за провинции, окръзи и общини. Съгласно Решението на Федералния конституционен съд от 31.10.1990 г. държавната власт произлиза от народа. Държавната власт, която се упражнява по време на избори и гласуване, чрез изпълнителната и съдебна власт, произлиза само от немския народ. Това означава, че чужденци, които не притежават немско гражданство, не могат по право да участват в избори в Германия. Има обаче едно изключение, което се отнася за чужденци, които са граждани на някоя от държавите-членки на ЕС. Тези граждани могат да упражнят правото си на глас на общинско ниво според разпоредбата на чл. 28 ал.1 изречение 3.то от Конституцията (Аrt.28 Abs. 1 S. 3 GG)

Могат ли да гласуват чужденците в Германия?

  • Федерално ниво – без право на глас
  • Ниво провинция
  • Общинсконо ниво – граждани на ЕС / граждани на трети страни

2. Има ли възрастова граница при гласуването?

Въреки, че гласуването е всеобщо, непосредствено, свободно, равнопоставено и тайно, има/съществува ограничение във възрастовата граница за гласуване според чл.38 ал.2 от Конституцията( Art. 38 Abs. 2 GG). Възрастовата граница е до навършване на 18 години. Това означава, че човек може да упражни правото си на глас активно, както и пасивно след навършването на пълнолетие  съгл. параграф 2 от Гражданския кодекс ( § 2 BGB).

3. Може ли гражданин с двойно гражданство да упражни правото си на глас?

Който притежава двойно гражданство, в това число и немските граждани, има пълното право и задължение да избира и бъде избиран.

4. Какво се има впредвид под “активно право на гласуване“?

Активното право на  гласуване означава някой да има правомощието/право да избира. Това биха били всички немски граждани, които в изборния ден:
* които са прескочили възрастовата граница и имат навършени 18 години* имат необходимия минимален престой с постоянно местоживеене в съответната избирателна зона* не са изключени/лишени от правото си да гласуват.
Важно е да се има предвид, че дори живеещите в чужбина немски граждани могат да упражнят правото си на глас, ако:
* след навършването на 14 годишна възраст са живяли минимум 3 месеца непрекъснато в Германия.

5. Може ли човек дa бъде изключен от правото си на гласуване?

Правото на гласуване може да бъде ограничено чрез съдебно решение. Важно е да се знае/отбележи, че човек може да загуби пасивното си право на глас за 5 години, ако лицето бъде обвинено в противозаконна дейност, както и престъпление, като бъде лишено от свобода за минимум една година (параграф 45 ал.1 от Наказателния кодекс/ § 45 Abs. 1 StGB).
Освен това съдът може да отнеме/лиши според определени обстоятелства не само пасивното право на гласуване, а и активнито право на глас за срок от 2 до 5 години, ако са извършени следните престъпления:
* измяна срещу Държавата* подготовка на терористичен акт* издаване на конфиденциална информация и др.

6. Какво означава „пасивно гласуване“?

Пасивното гласуване означава, че човек има правомощие/право да бъде избиран. Граждани, навършили пълнолетие могат да се кандидатират за държавни и недържавни избори/постове и да бъде гласувано за тях. Кандидатите се определят като „избираеми“.

Най-важното на кратко:

Въпреки, че според законодателството само немските граждани имат право да гласуват, европейиските граждани могат да упражнят правото си на глас/вот и да гласуват на общинско ниво. Под „общинско ниво“ се имат предвид общини, области и др.

Възрастовата граница за упражняване на глас е 18 години (параграф 2 от ГК/§ 2 BGB). „Активно гласуване“ е правото да гласуваш, а „пасивно гласуване“ е правото да бъдеш избиран.

Важно е да се отбележи, че за да може човек да упражни правото си на вот, трябва да бъдат изпълнени определени предпоставки/изисквания. А именно да има навършени 18 години, да не бъде прекъсван минималния му престой с постоянно местоживеене и да не е лишено лицето от право на упражняване на глас.От правото си на глас човек може да бъде освободен/лишен поради тежки увреждания или чрез съдебно решение.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски