Международно наследствено право

Pixabay

Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 относно сферата на компетенции, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

През последните години много български граждани се възползват от правото на свободно определяне и сменяне на местожителството и местоработата в рамките на Европейския съюз. Много от тях работят в друга европейска страна и тяхното обичайно местопребиваване вече не е в България. Поради тези причини и броят на наследяване с международен елемент нараства непрекъснато.

До момента регулирането на трансграничното наследяване е регулирано в немското международно наследствено право в чл. 25, 26 от Уводния акт към Гражданския процесуален кодекс. При това „наследяването“ се урежда от правото на страната, където се е намирал завещателят към момента на своята смърт.

От 17.08.2015 ще влезе в сила т. нар. Европейска наредба за наследствено право. Тя следва да се прилага за всички трансгранични случаи на наследяване, които настъпват след тази дата. Чрез единното регулиране ще се осигури правна сигурност и яснота за завещателите и наследниците в ЕС.
Наредбата премахва връзката на наследствения статут с поданството на завещателя и вместо това предвижда препращане към приложимото право на последното обичайно място на пребиваване на завещателя. При това завещателят има възможността да подчини цялото наследяване на правото на държавата, на която принадлежи, чрез изрично деклариране във формата на завещателно разпореждане.

Освен това, за транснацонални наследствени случаи ще се въведе европейско удостоверение за наследство. С него се цели улесняване на разпределянето на наследството при случаите с международен характер. Компетентни за издаването на европейско удостоверение за наследство са основно съдилищата на държавата-членка, на чиято територия завещателят е имал своя обичайно пребиваване към момента на своята смърт.

На български граждани, които имат обичайно пребиваване в Германия, се препоръчва да премислят планирането на наследството си с оглед на Европейската наредба за наследствено право.

Подробна информация относно правното третиране на наследявания в рамките на Европейския съюз можете да получите от нашите адвокати в България и Германия.

 

Офиси / Партньорства