Кога имам право на допълнителен платен годишен отпуск?

Чл. 156 от КТ регламентира, че в следните случаи служителите имат право на допълнителен платен годишен отпуск:

  • работа при специфични условия и рискове за живота, които не могат да бъдат намалени респ. ограничени
  • работа при ненормиран работен ден

Служителят може да упражни правото си на отпуск чрез еднопстранна писмена молба.

Важно: В случаите, когато трудово-правното отношение бива прекратено, то съгл. чл. 224 ал. 1 от КТ, служителят има право да изиска парично обезщетение за неизползвания годишен отпсук.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски